+ -


VERWERKING

WAAROM EEN HANDVEST VOOR DE AARDE ?

Waarom aandacht voor duurzaamheid, voor houdbaarheid, voor “sustainability”?
Waarom op zoek naar universeel geldige uitgangspunten en principes?
Waarom, waarom, waarom?

OMDAT

Omdat wij leven op een kritiek moment.
Omdat de aarde ons thuis is.
Omdat de staat van de aarde ons te denken en te doen geeft.
Omdat wij voor ongekende uitdagingen staan.
Omdat wij ontwaken tot universele verantwoordelijkheid.

PREAMBULE: “een kritiek moment”

Herkennen wij … ? Erkennen wij:
Dat wij leven in een periode waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen
Dat de wereld steeds dichter verweven en kwetsbaarder wordt
Dat de toekomst dreigend en veelbelovend is
Dat wij één menselijke familie vormen, één aardse gemeenschap met een gemeenschappelijk lot
Dat wij ons moeten verenigen om een leefbare mondiale samenleving te realiseren gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede
Dat wij verantwoordelijkheid hebben jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties ?

PREAMBULE: “de aarde ons thuis”

Beseffen wij:
Dat de mensheid onderdeel is van een enorm zich ontwikkelend universum
Dat de aarde ons thuis is
Dat de aarde wordt bezield door een unieke levensgemeenschap
Dat de natuurkrachten het bestaan tot een veeleisend en onzeker avontuur maken
Dat de aarde de omstandigheden heeft geleverd voor de ontwikkeling van het leven
Dat de veerkracht van de levensgemeenschap en het welzijn van de mensheid afhankelijk zijn van een gezonde biosfeer
Dat de veerkracht van de levensgemeenschap en het welzijn van de mensheid afhankelijk zijn van verscheidenheid van planten en dieren, vruchtbare grond, onvervuild water en schone lucht
Dat het aardse milieu een gemeenschappelijke zorg is van alle volken
Dat de bescherming van de levenskracht, van de verscheidenheid en schoonheid van de aarde een heilige plicht is ?

PREAMBULE: “de staat van de aarde”

Beseffen wij en zijn wij bereid te overdenken:
Dat de huidige productie- en consumptiepatronen leiden tot vernietiging van het milieu, uitputting van de hulpbronnen, en een grootschalig uitsterven van soorten
Dat de voordelen van ontwikkeling niet gelijkelijk worden verdeeld
Dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt
Dat onrechtvaardigheid, armoede, onkundigheid, en gewelddadige conflicten alom verspreid zijn en oorzaak van groot lijden
Dat een niet eerder vertoonde toename van de wereldbevolking de ecologische en sociale systemen overbelast
Dat de grondvesten van mondiale geborgenheid worden bedreigd.
Dat deze tendensen gevaarlijk maar niet onontkoombaar zijn ?

PREAMBULE: “de uitdagingen waarvoor wij staan”

Beseffen wij en zijn wij bereid te overdenken:
Dat de keuze aan ons is: mondiale zorg voor de aarde en voor elkaar of het risico van onze eigen vernietiging en die van de verscheidenheid van leven
Dat wezenlijke veranderingen nodig zijn in onze waarden, instituten en levenswijzen
Dat het niet om meer te hebben maar om meer te zijn gaat na voorziening in de eerste levensbehoeften
Dat wij de kennis en de technologie hebben om iedereen te verzorgen en onze negatieve invloed op het milieu te verminderen
Dat wij nieuwe mogelijkheden hebben om een democratische en humane wereld op te bouwen
Dat onze milieukundige, economische, politieke. sociale en spirituele uitdagingen met elkaar verbonden zijn
Dat wij inclusieve oplossingen kunnen bedenken ?

PREAMBULE: “universele verantwoordelijkheid”

Beseffen wij …en erkennen wij:
Dat wij moeten beslissen te leven met een besef van universele verantwoordelijkheid
Dat wij ons moeten vereenzelvigen met de totale aardse gemeenschap en met de lokale gemeenschappen
Dat wij tegelijk burgers zijn van verschillende naties en van één wereld
Dat iedereen de verantwoordelijkheid deelt voor het welzijn van het huidige en toekomstige menselijke geslacht en van alle organismen
Dat de eerbied voor het mysterie van het bestaan, de dankbaarheid voor de gave van het leven en de nederigheid aangaande de plek van de mens in de natuur kracht geven aan de geest van solidariteit en verwantschap met al het leven
Dat wij dringend behoefte hebben aan een gedeelde visie van essentiële waarden als ethische basis voor de wereldgemeenschap
Dat wij gezamenlijk en vol hoop de volgende principes voor een levensvatbaar bestaan ons eigen hebben te maken en in gedrag hebben om te zetten ?

1.Respect en zorg voor de gemeenschap van leven

Vier werkwoorden geven vorm aan het respect en de zorg voor alle levensvormen:

Respecteren
Zorg dragen
Bouwen
Veilig stellen

Respecteren wordt uitgewerkt in erkennen en bekrachtigen.
Zorg dragen wordt uitgewerkt in accepteren, voorkomen en beschermen.
Bouwen wordt uitgewerkt in zorgen, garanderen, gelegenheid bieden en bevorderen.
Veilig stellen wordt uitgewerkt in erkennen en overdragen.

Wat moet door deze werkwoorden bewerkt worden?

1.Respecteren

Respecteer ik de aarde en het leven in al zijn verscheidenheid?

2.Zorg dragen

Heb ik zorg voor de gemeenschap met begrip, mededogen en liefde?

3.Bouwen

Bouw ik mee aan democratische maatschappijen die rechtvaardig, op deelname gericht, duurzaam en vreedzaam zijn?

4.Veilig stellen

Stel ik de rijkdom en de schoonheid van deze aarde veilig voor de huidige en de toekomstige generaties?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

De inspiratie van het Manifest

Het opnemen in je levenspatroon en in je levenswerk van
respect voor de aarde en voor alle leven

Het opnemen in je levenspatroon en in je levenswerk van
zorg voor alle levensvormen

Het opnemen in je levenspatroon en in je levenswerk van de
bouw van rechtvaardige, verantwoordelijke, op deelname gerichte,
duurzame, vredelievende en democratische gemeenschappen

Het opnemen in je levenspatroon en in je levenswerk van het
doorgeven van de schatten van de aarde.


Verruiming

Naast de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verruimt ook dit Manifest voor de Aarde ons denkraam, verantwoordelijkheidsraam en vrijheidsraam.

2.Ecologische integriteit

Wat is ecologische integriteit?

Ecologie is de studie van de relatie tussen planten, dieren, mensen en hun omgeving en van de balansen en van het evenwicht in die relaties. Ecologie is de studie van de organismen en hun omgeving, planten, dieren, bodem, water, klimaat, enz.

Integriteit is de ongeschonden toestand van-, de ongeschondenheid van- of de heelheid van-…..

Ecologische integriteit is dus de ongeschonden toestand van de organismen en hun omgeving of de ongeschondenheid van de relaties tussen planten, dieren, mensen en hun omgeving.

5.Bescherm en herstel ik de ongeschonden staat van de ecologische systemen van de aarde? Heb ik aandacht voor biodiversiteit en voor leven ondersteunende processen?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen en
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel, wat kan ik niet beïnvloeden?
In welke verbanden kan ik invloed uitoefenen?

6.Voorkom ik milieuschade en hanteer ik bij beperkte kennis behoedzaamheid?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen en
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat kan ik niet beïnvloeden?
In welke verbanden kan ik invloed uitoefenen?

7.Pas ik productie-, consumptie- en reproductie plannen toe die de regenererende capaciteiten van de aarde, de mensenrechten en het welzijn van gemeenschappen beschermen?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen en
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat kan ik niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik invloed uitoefenen?

8.Bevorder ik de studie, vrije uitwisseling en brede toepassing van kennis van duurzame ontwikkeling?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen en
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beïnvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beïnvloeden?

Terreinen waarop “sustainability” gerealiseerd moet worden

Sustainability vertalen wij met: duurzaamheid en houdbaarheid. Wij kunnen ook denken aan levensbehoud en aardbehoud, aan duurzaam levensbehoud en duurzaam aardbehoud, aan een duurzame gemeenschap van alle leven op aarde.

*
plannen en verordeningen voor duurzame ontwikkeling
ontwikkelingsinitiatieven
natuur- en biosfeerreserves
bedreigde soorten
bedreigde ecosystemen
schadelijke organismen
hulpbronnen
delfstoffen
fossiele brandstoffen

*
schade aan het milieu
bewijslast
besluitvorming
vervuiling
schadelijke militaire activiteiten

*
gebruik van materialen
gebruik van energie
milieuvriendelijke technologieën
milieukosten
sociale kosten
gezondheidszorg
levenswijze

*
internationale samenwerking
traditionele kennis
spirituele wijsheid
informatie

3.Sociale en economische rechtvaardigheid

9.Bestrijd ik armoede als een ethische, sociale en ecologische verplichting?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

10.Zorg ik ervoor dat economische activiteiten en instellingen op rechtvaardige en duurzame wijze de menselijke ontwikkeling bevorderen?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

11.Bevestig ik dat gelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen de eerste vereisten zijn voor duurzame ontwikkeling en verzeker ik universele toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

12.Houd ik het recht hoog van allen op een natuurlijke en sociale omgeving die steun geeft aan menselijke waardigheid, lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn met speciale aandacht voor minderheden en inheemse volken?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet bewinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

4.Democratie, geweldloosheid en vrede

13.Versterk ik de democratische instellingen op alle niveaus en zorg ik voor transparant en verantwoordelijk bestuur, volledige deelname aan besluitvorming en toegang tot het recht?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

14.Integreer ik de kennis, waarden en vaardigheden die nodig zijn voor een duurzaam bestaan in het formele onderwijs en in hel levenslang leren?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

15.Behandel ik alle levende wezens met respect en voorkomendheid?

VRAGEN

Wat maak ik me eigen?
Hoe maak ik me dat eigen?

Wat kan ik wel en wat niet beinvloeden?
In welke verbanden kan ik dat beinvloeden?

16.Propageer ik een cultuur van tolerantie, geweldloosheid en vrede?