+ -


VERWERKING

Ethos is de zedelijke grondhouding van mensen. Ethiek is de leer van het goede leven.

Paragraaf 0. De beginselen van een wereldwijd ethos

  1. Op welke terreinen maakt onze wereld een crisis door?
  2. Wat wijst op deze crisis?
  3. Hoe manifesteert zich het grote lijden op onze planeet?
  4. Welke negatieve houdingen zien wij bij leiders en aanhangers van religies?
  5. Is er al een wereldwijd of universeel ethos?
  6. Wat is nodig voor een universeel ethos?

Paragraaf 1. Geen nieuwe wereldorde zonder een nieuw wereldethos

1.1.1.Wat hebben de samenstellers van deze tekst gemeenschappelijk?
1.1.2.Waarop baseren de samenstellers van deze tekst hun leven?
1.1.3.Is er ook ruimte voor mensen zonder religie?

1.2.Hoe ziet de toestand van de wereld er uit?
1.3."Er is een visioen nodig"? Wat wordt bedoeld?
1.4.Wat brengt deze tekst ten aanzien van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?
1.5.Welke leerervaringen hebben de samenstellers van deze tekst opgedaan?
1.6.Wat wordt wel en wat wordt niet bedoeld met wereldethos?

Paragraaf 2. Een fundamentele eis: ieder mens moet menswaardig behandeld worden

2.1. Wat is de fundamentele eis?
Waarom en waartoe dit wereldwijd ethos?
2.2.Welke problemen doen zich voor ten aanzien van uitgangspunten en verschillen?
2.3.1.Wat kunnen religies wel en wat kunnen zij niet? Is dat zo?
2.3.2.Geestelijke vernieuwing? Waaraan wordt gedacht?
Zijn de huidige religies aanjagers van verandering en vernieuwing?
2.3.3.Wat vereist geloofwaardigheid van religies?
2.4.1.Onmenselijk behandeld? Wat houdt dat in?
2.5.1.Wat houdt in dat iedere mens menswaardig behandeld moet worden?
2.5.2."Niemand staat boven goed en kwaad". Wat wil dat zeggen?
2.6.Wat is de intentie van dit mondiale ethos?
2.7.Wat is het universele principe dat in alle volken en sinds duizenden jaren het ethos bepaald? De gulden regel?
2.8.Wat vraagt de verwerkelijking van deze gulden regel?.

Paragraaf 3.1. Verplichting tot een cultuur van geweldloosheid en eerbied voor het leven

3.1.Welk beeld wordt geschetst van de wereld waarin wij leven?
3.1.A."Gij zult niet doden"en "Heb respect voor het leven" Wat geeft deze richtlijn nu aan?
3.1.B.Wat te doen met conflicten?

3.1.C.Wat moeten jeugdigen leren in dit kader?
3.1.D.Wat vraagt respect voor het leven in onze tijd?
3.1.E.Wat vraagt authentiek mens zijn?

Paragraaf 3.2. Verplichting tot een cultuur van solidariteit en een rechtvaardige economische orde

3.2.1.Welk beeld wordt in dit kader geschetst van de wereld waarin wij leven?
3.2.A."Gij zult niet stelen"en "Handel eerlijk en oprecht" Wat betekent deze richtlijn in onze situatie?
3.2.B.Wat zijn de gevolgen van extreme armoede? Wat van buitensporige rijkdom?
3.2.C.Wat moeten jeugdigen leren in dit kader?
3.2.D .Wat vragen de armoede en de schuldenlast en de onderdrukking?
3.2.E.Wat is mens zijn? Mededogen, respect en bescheidenheid Hoe deze houdingen ontwikkelen?

Paragraaf 3.3. Verplichting tot een cultuur van tolerantie en een leven van waarachtigheid

3.3.1.Welk beeld wordt in dit kader geschetst van de wereld waarin wij leven?
3.3.A."Gij zult niet liegen"en "Spreek en handel waarachtig". Wat houdt deze richtlijn in onze situatie in?
3.3.B.Wat houdt deze richtlijn in voor:
mensen die werken in de media
kunstenaars, schrijvers en wetenschappers
leiders van regeringen, politici, en politieke partijen
vertegenwoordigers van religie
3.3.C.Wat vraagt dit aan vorming van de jeugd?
3.3.D.Wat vraagt authentiek mens zijn m.b.t. waarachtigheid en waarheid?

Paragraaf 3.4 Verplichting tot een cultuur van gelijke rechten en partnerschap tussen man en vrouw

3.4.1.Welk beeld wordt in dit kader geschetst van de wereld waarin wij leven? Positief en negatief?
3.4.A."Gij zult geen seksuele immoraliteit begaan" en "Respecteer elkaar en houd van elkaar".Wat houdt deze richtlijn in onze situatie in?
3.4.B.Wat houdt deze richtlijn in onze situatie in?
3.4.C.Wat vraagt dit aan vorming van de jeugd, thuis en op school?
3.4.D.Welke kenmerken moet de relatie tussen mannen en vrouwen hebben?
3.4.E.Wat zegt de verklaring over het huwelijk?
3.4 .FWat vraagt werkelijk mens zijn op dit terrein?

Paragraaf 4 Een omvorming van bewustzijn

4.0.Op welke terreinen moet een omvorming van het bewustzijn plaats vinden?
Wat is volgens deze declaratie de taak van de religies?
4.1.Wat te doen met vele controversiƫle ethische kwesties?
4.2.Voor welke en met welke groeperingen moeten ethische codes worden ontwikkeld?
4.3.Wat wordt gevraagd van geloofsgemeenschappen?
4.4.Welke oproep doet de verklaring aan alle bewoners van de aarde?
4.5.Waartoe verplichten zich de allen die deze verklaring onderschrijven?